Mỗi người Việt đang gánh gấp 3 lần nợ công của 10 năm trước