Mỗi ngày di chuyển của tổng thống Mỹ tốn bao nhiêu tiền?

13/1,520