Mỗi năm có trên 1 tỉ USD kiều hối đổ vào bất động sản TP HCM