Sau rà soát, mỗi kilômet đường sắt Hà Nội giảm 1.000 tỉ đồng