Miễn nhiệm đại biểu HĐND đối với ông Lê Phước Hoài Bảo