Miễn học phí cấp 1 còn làm chưa xong, bàn chuyện cấp 2 để làm gì?