Máy bay không người lái do thám của Airbus bay được đến 25 ngày