Mất hơn 2 tỷ đồng giải cứu bạn trai... tự dựng màn kịch bị bắt cóc