Mất cả năm hàng viện trợ mới tới tay dân vùng bão thì còn ý nghĩa gì?