Masan công bố lợi nhuận các lĩnh vực kinh doanh chính tăng 3 lần