Mạng xã hội nước ngoài thu về 100 triệu USD nhưng không đóng một đồng thuế cho Việt Nam