Mận xách tay của Nhật gần triệu/kg vẫn lắm người mua