Lương tối thiểu 2019: VCCI đề xuất tăng 2% khi kết thúc đàm phán lần 2

12/1,127