Lưỡi câu cá nằm trong phổi nam bệnh nhân 40 tuổi

12/0,286