Luật sư ông Thăng nói khả năng được về chịu tang bố