'Lời kêu oan' của bộ hài cốt bị vùi dưới đáy sông: Tội ác được lột tẩy từ việc tàu hút cát...