Loạt điểm đến thần tiên dành riêng cho dân du lịch bụi, trong đó có cả một địa điểm ở Việt Nam