Lỗ nghìn tỉ, 11 bộ báo cáo về 2 dự án bauxite Tây nguyên