Lộ diện 'đại gia' bứng cây Sộp 200 năm làm…của riêng