'Lịm tim' trước cánh đồng hoa oải hương đẹp không góc chết ở Pháp