Lấy vợ vùng cao: Nhà gái thách đàng trai uống hết 100 chén rượu mới cho vào rước dâu