Lấy hơn 200 viên sỏi trong đường mật của một nữ bệnh nhân