Lấy đất của dân đền bù 70.000 đồng/m2, bán đấu giá 40 triệu/m2