Lao vào giữ tang vật bị đốt, đại úy công an bị bỏng nặng