Lần đầu tiên, một ca ung thư giai đoạn cuối được điều trị khỏi