Lần đầu tiên có NTK dát vàng 9999 lên nón lá giới thiệu BST tại Úc