Làm sao để doanh nghiệp và ngân hàng không... 'bất đồng ngôn ngữ'?