Làm rõ phản ánh Ấn Độ tạm ngừng nhập khẩu một số nông sản Việt Nam

13/0,467