Làm rõ nguyên nhân cô gái mặc nội y đứng trên bè, giữa sông Tô Lịch