Lạm phát 1 triệu %, Venezuela xóa 5 số 0 trên tờ tiền