Làm giàu ở nông thôn: Chỉ trồng 60 công khoai mà lãi 1,2 tỷ đồng