Lâm Đồng: Nỗi lo từ hàng trăm cây cầu hư hỏng, xuống cấp

13/1,866