Lâm Đồng: Nơi đất sản xuất cho lãi 5 tỷ đồng/ha mỗi năm