Lâm Đồng: Lịch ngưng cung cấp điện từ ngày 27/09 – 03/10/2015