Lâm Đồng: Lịch ngưng cung cấp điện từ ngày 26/11 - 02/12/2017