Lâm Đồng: Lịch ngưng cung cấp điện từ ngày 12/03 – 18/03/2017