Lâm Đồng: Lịch ngưng cung cấp điện từ ngày 04/11 - 11/11/2017