Lâm Đồng: Hơn 3.400 đối tượng được bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh