Lâm Đồng: Festival Hoa 2015, Đà Lạt sẽ có "Con đường hoa điện"

13/3,831