Lâm Đồng : Đức Trọng phát triển nông nghiệp theo hướng toàn diện, hiện đại và bền vững