Lâm Đồng: Chuyển sang chợ mới thị trấn Di Linh là một việc chính đáng