Lâm Đồng: Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra cầu treo tại Bảo Lộc và Bảo Lâm

20/1,010