Lâm Đồng: Cầu Đất xây dựng Bảo tàng Chè đầu tiên của Việt Nam