Lâm Đồng: Cao tốc như... đường làng, biết nguy hiểm vẫn phải đi