Lâm Đồng: Bán 9 sào cà phê, trồng 1 sào lan vũ nữ, 10 tháng lời 270 triệu