Lâm Đồng: 2.800 tân sinh viên khóa 39 Đại học Đà Lạt nhập học năm học 2015 – 2016