Lâm Đồng: 150 bao phân bón giả là tang vật "biến mất"

13/0,879