Lại xuất hiện văn bản "lạ" yêu cầu dùng bia Sài Gòn