Lại thêm phát ngôn 'rụng rời' dư luận của Phi Thanh Vân sau 'trùng tu' 3 vòng