Lại kéo nhau đi thu mua cau non bán cho thương lái Trung Quốc